BorsangUmbrellaRun2020 ร่มบ่อร้างมินิมาราธอน ครั้งที่1

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล "ร่มบ่อสร้างมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 BorsangUmbrellaRun2020" วัน เสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

กำหนดการ

วันเสาร์ 18 ม.ค. 2563

กำหนดการ
วัน ศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
11.00-17.00 น. รับ BIB สำหรับแข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
วัน เสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563
04.30 น. รับ BIB สำหรับแข่งขัน ณ บริเวณงาน
05:30 น. อบอุ่นร่างกาย ยืดเส้นยืดสายก่อนวิ่ง 
05.45 น. นักวิ่งเข้าเช็คอินที่จุด START
05.50 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 8 KM
06.10 น. ปล่อยตัวนัววิ่งฟันรัน  4KM
07:00 น. พิธีมอบรางวัล

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1.  เพื่อจัดหารายได้มาใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมให้กับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลต้นเปา
2. เพื่อจัดหารายได้มาใช้ในการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การฟื้นฟูร่างกายให้กับศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ 
3. เพื่อจัดหารายได้มาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ในการปรับปรุง  ซ่อมแซม   ที่อยู่อาศัย  แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสตำบลต้นเปา
4.  เพื่อจัดหารายได้มาใช้ในการจัดตั้งเป็นกองทุนสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยตำบลต้นเปา
5.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย
6.  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมบรรยากาศของชุมชนหัตถกรรม (การทำร่ม การทำโคม การผลิตกระดาษสา)  ในตำบลต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
7.  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและช่วยส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านหัตถกรรม  บ้านบ่อสร้าง  บ้านต้นเปา  บ้านหนองโค้ง  ตำบลต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
8.  เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้ง10หมู่บ้านตำบลต้นเปาให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักของทั่วโลก

 

 

 

ค่าสมัคร

หมายเลขบัญชีการชำระเงิน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชำระเงินผ่านบัญชี    กัญชรส  ถาวร

เลขบัญชี  8162570892  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Category/ค่าสมัคร

VIP  ค่าสมัคร 1,500 บาท  Registration fees 1,500 Baht

มินิมาราธอน 8 กม. ค่าสมัคร 350 บาท Mini Marathon 8 km Registration fees 350 Baht

ฟันรัน 4 กม. ค่าสมัคร 350 บาท Fun Run 4 km Registration fees 350 Baht

ระยะทางราคา
8 km 350
4 km350
VIP1500

ผู้สนับสนุน
(Supporter)