Wichai Wittaya Run Together Live Together 2020

โรงเรียนวิชัยวิทยาขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ " Wichai Wittaya Run Together Live Together 2019 " วัน เสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่

กำหนดการ

วันเสาร์ 25 ม.ค. 2563

กำหนดการ
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00-16.30 น. รับ Race pack
ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่
 
วัน ศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00-16.30 น. รับ Race pack
ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่
 
วัน เสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10.5 km เข้าเช็คอินที่จุด Start ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่
เวลา 06.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10.5 km
เวลา 06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 3.5 km
เวลา 07.30 น. พิธีมอบรางวัล
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  หลักการและเหตุผล
การออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือเดิน เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดของทุกวัยอายุ ไม่เลือกว่าจะต้องเป็นสถานที่ใด ในสวนสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ตามท้องถนน ฯลฯ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกำลังกาย มีเพียงแค่รองเท้าสักคู่ 
ก็สามารถออกกำลังกายได้ ดังนั้นโรงเรียนวิชัยวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมมินิมาราธอนขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะส่งเสริมการดูแลสุขภาพร่างกายและการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนหันมาออกกำลังกาย และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพใจที่สร้างสรรค์สมบูรณ์ และเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
Exercise by running or walking. Exercise is the best age to age. Choosing not to have any place in a park in the village street, etc., and the equipment used in the exercise. With just a pair of shoes 
it can exercise. So Wichai Witthaya School has organized a mini-marathon. This is to promote fitness Create harmony in the community to promote health and physical development, psychological, emotional and social. This is consistent with the Government and the Ministry of Education and the campaign wants to encourage young people to exercise. And do creative activities beneficial to themselves and society. Healthy body Health creative mined completely. The population and the quality of the country.
 
 
 
 
2.  วัตถุประสงค์ Objectives: 
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย / To promote and encourage people to exercise. And realize the benefits of exercise.
2) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวิชัยวิทยา / To improve the relationship between the old students. Students at present, parents and school personnel.
3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและผู้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง / Promoting community relations and activities. As well as the various agencies involved.
4) เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน หันมาสนใจต่อการออกกำลังกาย สร้างคุณภาพชีวิต ห่างไกลยาเสพติด และเชิญชวนเข้าแข่งขันเพื่อความสุข / Campaign to encourage people and youth. Attention to exercise to create a quality of life far away from drugs, and invited to compete to happiness.
5) เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำมาสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและปรับปรุงพัฒนาภายในโรงเรียน / The income after deduction of expenses, will be supporting the activities of schools and school improvement.
 
3. กำหนดวันจัดงาน Date:
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 04.30 น./ Saturday 25th January 2020 at 04.30 a.m.
 
4. สถานที่ดำเนินโครงการ Place:
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่ / Huay Tung Tao Lake, Chiang Mai
 
5. สถานที่รับสมัคร Registration place:
สมัครด้วยตนเองได้สองช่องทาง ดังนี้ 
1) สำหรับบุคคลทั่วไปทุกรุ่นอายุ : สมัครผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ www.roadrunnerthailand.com
/ People of all ages apply online Web site www.roadrunnerthailand.com
2) สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา : 
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของโรงเรียนวิชัยวิทยาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  โทรศัพท์ 053-274468 ทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. 
 
For parents and students of Wichai Wittaya register online through the website of the school. During Monday – Friday: 9.00 a.m. to 4.30 p.m. phone no: 053-274468. Start 1st AugustAugust 2019 till 31st December 2019.
3) รับสมัครจำนวนจำกัด 
- มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร  จำนวน 500 คน Mini marathon 10.5 Km : 500 persons.
- ฟันรันเพื่อสุขภาพ 3.5 กิโลเมตร จำนวน 500 คน Funrun 3.5 Km : 500 persons.
 
6. ประเภทของกิจกรรม / การแบ่งกลุ่มอายุ Type of Competition: 
1) วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.15 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
     Run Mini marathon 10.5 Km. Release time: 06.15 a.m. separate group as:
- ชาย  อายุไม่เกิน 15 /16-19/ 20-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60 ปีขึ้นไป
   Male: not more than 15 /16-19/ 20-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60 up.
- หญิง อายุไม่เกิน 15 /16-19/ 20-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60 ปีขึ้นไป
    Female: not more than 15 /16-19/ 20-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60 up.
2) ฟันรันเพื่อสุขภาพ ประเภทชาย-หญิง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.30 น. 
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ  
Funrun 3.5 Km. Release time: 06.30 a.m. (No age categories.)
3) รุ่น VIP ประเภทชาย-หญิง (ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ สามารถเลือกลงระยะใดก็ได้) 
VIP. Male and Female can select any stage /No contest, not the age groups.
 
7. ค่าสมัคร Admission Fee:
1) ค่าสมัครนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนวิชัยวิทยา : 450 บาท 
Admission fee for student teacher and parent of MWEP: 450 baht
2) ค่าสมัครบุคคลทั่วไป Guest: 450 บาท/ baht
3) ค่าสมัครรุ่น VIP : 1,500 บาท/ baht
 
8. การรับเบอร์ How to get number banner:
ผู้สมัครโปรดนำหลักฐานการรับสมัครไปติดต่อขอรับเบอร์ติดหน้าอกและเสื้อได้ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 04.30 – 06.00 น. ณ บริเวณจุดลงทะเบียนห้วยตึงเฒ่า และโรงเรียนวิชัยวิทยาวันพฤหัสบดีที่ 23 ถึงวันศุกร์ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ตามประเภทและกลุ่มอายุการแข่งขัน 
 
 
Applicants please bring proof to get a number banner and shirts on 25th January 2020 at 
04.30 – 06.00 a.m. in Point register Huay Tung Tao and in the school on Thursday 23 - Friday 24 January at 09.00 am.– 04.30 pm. by age group competition. 
 
9. รางวัลและของที่ระลึก Prizes and souvenirs:
1) ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุในประเภทมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
 / Winner of the pavement 1-5 all age groups in category of Mini marathon, runners will receive a trophy.
2) นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย 50 คนแรกในประเภทมินิมาราธอน ชาย-หญิง ไม่แบ่งรุ่นอายุ จะได้รับผ้าบัฟเป็นของที่ระลึก
/ The runner to crosscross the finish line first in category 50 Mini MarathonMarathon male-female (do not divide the age) will receive a buff fabric as souvenirs.
3) นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย 50 คนแรกในประเภทฟันรัน ชาย-หญิง ไม่แบ่งรุ่นอายุ จะได้รับผ้าบัฟเป็นของที่ระลึก
/ The runner to cross the finish line first in category 50 of funrun male-female (do not divide the age) will receive a buff fabric as souvenirs.
4) นักวิ่งประเภทฟันรัน ชาย 3 คนแรก และ หญิง 3 คนแรก (ไม่จำกัดอายุ) จะได้รับถ้วยรางวัล
/ Runner of Funrun 3 male first and 3 female first (do not divide the age) will receive a trophy.
5) นักวิ่งและฟันรัน ที่เข้าเส้นชัย อันดับ 1-1,000 จะได้รับเหรียญที่ระลึก
/ “Wichai Wittaya Run Together Live Together 2019" A funrun and runner who enters finish line in 1-1,000 rank will receive a commemorative medal. 
6) ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึก/ All applicants will receive a souvenir T-shirt.
7) ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง เชิญรับประทานของว่าง อาหารตามซุ้มที่ทางโรงเรียนจัดไว้ภายในบริเวณงาน 
/ The runners every mile. Invite everyone to eat snacks and foods at the school are provided within the work area.
 
10.  สิ่งที่ได้รับ Things will get:
1. สมัครระยะ 10.5 Km. จะได้รับเสื้อคอกลม 1 ตัว + เบอร์ BIB / พร้อมรับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย 
Register term 10.5 Km. To get a T-shirt + BIB / receive medals when finish.
2. สมัครระยะ 3.5 Km. จะได้รับเสื้อ คอกลม 1 ตัว + เบอร์ BIB / พร้อมรับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย
Register term 3.5 Km. To get a T-shirt + BIB / receive medals when finish.
 
3. สมัครรุ่น VIP ทุกระยะจะได้รับเสื้อคอกลม 1 ตัว + เบอร์ BIB / ถ้วยเกียรติยศ/ พร้อมรับเหรียญ รางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย
Application VIP every mile to get a T-shirt + BIB + Trophy /receive medals when finish.
 
11.  กติกาการแข่งขัน Rules:
การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ขาดสปิริต ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ, ลัดเส้นทางลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปี เกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจําตัววิ่งไว้ ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ ในการให้ รางวัลในกรณี ที่หมายเลขประจําตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทําให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
This is a highly regarded, prestigious race, and the decision of the judges is final. All runners must show the almost integrity and sportsman ship at all times. Taking the shortest route, or any other fraudulent activities, will be punished at the judges’ discretion. The applicant must be the principal by age group enrolling (2019) delete all show evidence of birth, and show their identification card prior to receiving any trophy. Runners must follow the check points and collect associated symbols. The runner’s number should be clearly visible on the front of their jersey. The Board reserves the right to penalise runners who do not follow the correct code of conduct.
 
12. การบริการ Services:
1. บริการน้ำดื่ม ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน /Water
2. ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย / Foods
3. บริการตรวจสุขภาพ คณะพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน 
/ The nurses and paramedics take care all during competition
4. บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.30 น. 
/ Luggage keeping service and return within 08.30 a.m.
5. มีเจ้าหน้าที่ ดูแลตลอดเส้นทางเดิน-วิ่ง / Have staff take care all paths.
 
 
13.    กำหนดการ Schedule:
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 04.30 – 09.00 น.
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ / Huay Tung Tao Lake, Chiang Mai
04.30 น. - นักกีฬาเริ่มลงทะเบียนและรายงานตัว / Registration
05.40 น. นักกีฬาเตรียมอบอุ่นร่างกาย / Warm exercise
06.00 น. ประธานมาถึงบริเวณพิธี / The President came to the ceremony.
06.10 น. นักกีฬาพร้อมกันบริเวณลานพิธี /Check in runners at start point
06.15 น. - ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิชัยวิทยา กล่าวรายงาน Director gives the report speech.
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กิโลเมตร 
President gives the sign to release the runners.
06.30 น. - ประธานในพิธีปล่อยตัวฟันรัน 3.5 กิโลเมตร /President gives the sign to release the Funrun.
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา  มอบของที่ระลึกแด่ท่านประธานในพิธี
                    และถ่ายภาพที่ระลึก / Take photo.
เสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน / Finish opening ceremony.
พิธีมอบถ้วยรางวัล 
07.30 น. นักกีฬาทุกประเภท นักเรียน ผู้ปกครอง สื่อมวลชนและผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณลานพิธี 
Prepare everything to get ready.
07.40 น. ประธานในพิธีมอบถ้วยเกียรติยศแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทประเภทฟันรัน 3.5 กิโลเมตร 
( Over All ) ชาย-หญิง, มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร, ประเภท VIP และมอบโล่ห์ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน 
The president gave the trophy for runners and the sponsors.
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวิชัยวิทยาถ่ายภาพร่วมกับประธานและนักกีฬา /Take photo.
08.30 น. - เสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลการเดิน วิ่ง / Finish.
 

 

ค่าสมัคร

หมายเลขบัญชีการชำระเงิน

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชำระเงินผ่านบัญชี    โรงเรียนวิชัยวิทยา

เลขบัญชี  840-215793-0  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
ค่าสมัคร 
VIP     1,500 บาท จะได้รับได้รับถ้วยรางวัล เสื้อที่ระลึกและเหรียญทุกท่าน
MINI      450 บาท นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล
FUNRUN 450 บาท นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล
 
ระยะทางราคา
10.5KM_ไม่เกิน15 ปี 450
10.5KM_16-19450
10.5KM_20-29450
10.5KM_30-39450
10.5KM_40-49450
10.5KM_50-59450
10.5KM_60ขึ้นไป450
FunRun 3.5 Km450
VIP 10.5KM1500
VIP 3.5KM1500

ผู้สนับสนุน
(Supporter)