CMA MINI MARATHON 2021

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน "CMA MINI MARATHON 2021" วัน อาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ เวลา 06.00 น.

กำหนดการ

วันอาทิตย์ 21 ก.พ. 2564

กำหนดการ
วัน เสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
เวลา 12.00-18.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ อาคารอเนกประสงค์ทางเข้าห้วยตึงเฒ่า
วัน อาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
เวลา 05.00 น. รับเบอร์ติดหน้าอก ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่
เวลา 05.45 น. นักวิ่งระยะมินิมาราธอน ระยะ 10.5 km เข้าเช็คอินที่จุด Start
เวลา 06.00 น.ประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10.5 km
เวลา 06.10 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฟันรัน 3.5 km

ค่าสมัคร

ค่าสมัคร
VIP                                     1,500 บาท 
มินิมาราธอน 10.5 KM               399 บาท 
ฟันรัน 3.5  KM                         399 บาท 
 
________________________________________________________________
 
ชำระเงินผ่านบัญชี    นายพิชัย บุญเป็ง  และนางกัญชรส  ถาวร
เลขบัญชี  7160139007 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาหนองหอยเชียงใหม่
_________________________________________________________________
 
 

 

ระยะทางราคา
VIP1500
10.5 KM399
3.5 KM399

ผู้สนับสนุน
(Supporter)